WETIM YUMIFM BABY

YUMI FM em i moa den wanpla radio station tasol, em i wanpla bikpla pamli, na mipla ba klostu taim welkamim wanpla nuipla memba blong

Read More »
X