MIPLA HUSAIT

HISTORY
93 YUMIFM, emi wanpla liklik han kampani blong PNGFM Ltd na ibin statim wok brodkas long namba 24 dei blong mun Februari, 1997 taim Right Honorable Sir Julius Chan GCMG, KBE, MP Praim Minista ibin opim.

Taim 93 YUMIFM istat, target maket blong wok brodkas ibin lukluk long ol man/meri husat igat krismas namel long 30 na 40 na olgeta narapla insait long kantri. Kain music bai yu harim em ol music blong 70’s, 90’s.

93 YUMIFM emi stil wanpla Adult Contemporary Redio stesen na isave brodkas long Tok Pisin long ol man/meri wantaim krismas namel long 18 na 30 tasol wantaim bikpla focus moa long ol man/meri wantaim krismas istap namel long 18 na 22 na kain music bai yu skelim nau emi 1980’s – 2000’s.

Wantaim Professional Format blong mipla, Professional Tim, na Tok Pisin blong mipla.93 YUMIFM emi nambawan Redio Stesen insait long Papua Niugini.
EVENTS
Ibin stat nambawan taim long yiar 1999 long luksave long ol PNG artists long hatwok, halivim na pasin mekim kamap blong ol long music insait long PNG.

Tasol official awod ceremony nau, ibin stat gut long yiar 2005. Pastaim long displa tu, tokaut blong displa ol awods ibin save kamap arere long olgeta year long taim blong TOP 100 kauntdaun.
CHARITY
Long ol displa events em 93 YUMIFM isave soim strongpla sapotim stret, olsem pasin blong luksave na givim bek samting long ol listenas blong mipla. (Komiunities)